Geokos A&A eshte e specializuar ne hulumtime fushore gjeologjike me karakter inxhinierik dhe hulumtime hidrogjeologjike.

Hulumtimi Fushor realizohet për të përcaktuar vetitë inxhinierike të tokës dhe shkëmbit dhe se si ato do të ndërveprojnë me një zhvillim të planifikuar. Qëllimi i hulumtimit fushor është të përcaktojë parametrat për projektimin e themeleve dhe nënstrukturës; dhe për të vlerësuar rreziqet e mundshme për njerëzit, pronën dhe mjedisin.

Kompania posedon makineri moderne per shpime ne te gjitha formacionet e dherave dhe shkembinjeve dhe marrjen e mostrave te prishura dhe paprishura.

Ekipa jone eshte e specializuar ne realizimin e gropave sondazhe per infrastrukture rrugore dhe ndertim te ulet.

Gjithashtu, jemi te specializuar ne instalimin e piezometrave qe sherbejne per monitorim te ujerave nentokesore.