Geokos A&A ofron shërbime me konsulencë gjeoteknike për projekte të ndryshme. Ne kemi ofruar konsulencë për fondime për më shumë se njezete vite për objekte industriale, rezidenciale, dhe komerciale në mënyrë që të caktohen kushtet më të favorshme për fondim për çmimin më të ulët.

Geokos A&A poashtu ofron konsulencë për objekte ekzistuese, vlerësim të stabilitetit të pjerrtësive, gropave, dhe stabilitetit të dherave në përgjithësi.

Eksperienca jone perfshine germimet e thella dhe strukturat mbajtese, fondimet, karakterizimin e terrenit, pjerrtesite, etj.