Rëndësia e Hulumtimeve Gjeomekanike

Kushtet ekzistuese te tokes të një sheshi ndertimi janë jashtëzakonisht të ndryshueshme. Ndryshe nga sjellja e materialeve të ndërtimit (si betoni, çeliku, druri), përbërja e tokës eshte komplekse dhe mund të ndryshojë edhe në distanca shume të shkurtëra. Mos-realizimi I hulumtimeve te mirefillta gjeoteknike mund te rezultoje ne:

Geokos-A-A-Rreshqitjet-Dheut-Icon-Image

Rreshqitjen e dheut

 • Shembjen e gropave ndertimore
 • Shembjen e pjerrtesive ekzistuese
 • Shembjen e strukturave si pasoje e rreshqitjes se dheut
Geokos-A-A-Levizjet-Themeleve-Icon-Image

Levizjen e themeleve

 • Deshtimin e aftesise mbajtese
 • Uljet e pa lejuara dhe diferenciale (qe shkaktojne çarje te struktures)
 • Bymimin e tokes (ngritjen e themeleve dhe çarje te struktures)
Geokos-A-A-Projektim-Gabueshem-Icon-Image

Projektim te gabueshem

 • Shpenzime te panevojshme te investitorit
 • Ndertim me kosto me te larte
 • Ndikim negativ ne jetegjatesine e projekteve
Geokos-A-A-Faktoret-Gjeomekanik-Rreziqet-Icon-Image

Disa nga faktoret gjeomekanikë qe ndikojne negativisht jane:

 • Ndryshimi I nivelit te ujerave,
 • Erozioni I vazhdueshem,
 • Heterogjeniteti I dherave,
 • Aktivitetet e germimit,
 • Likuifikimi I dherave, si dhe;
 • Katastrofat natyrale siç jane termetet dhe rreshqitjet masive

Inxhinieria gjeoteknike është një aspekt i rëndësishëm i inxhinierisë se ndertimit dhe përvoja ka treguar se dështimet në projektet inxhinierike shpesh lidhen me tokën, megjithatë shqyrtimi i kujdesshëm i kushteve të tokës me vlerësim të plotë gjeoteknik do të ndihmojë në parandalimin e problemeve të kushtueshme.

Detyra e një inxhinieri gjeoteknik është të sigurohet që një ndërtesë të mos shtohet në listën e gjatë të ndërtesave jostabile (ne levizje). Të gjithë jemi të njohur me Kullën e Pjerrët të Pizës, por a e dini se ka ndërtesa të tjera të famshme që janë anuar?

Sipas Ranker, 10 ndërtesa të famshme qe anojne janë:

Rendesia e Hulumtimit Gjeomekanik

Big Ben – London, England

Rendesia e Hulumtimit Gjeomekanik

Suurhusen Church Tower – Suurhusen, Germany

Rendesia e Hulumtimit Gjeomekanik

The Two Towers Of Bologna – Bologna, Italy

Rendesia e Hulumtimit Gjeomekanik

Our Dear Lady At The Mountain Church Tower – Frankenhausen, Germany

Rendesia e Hulumtimit Gjeomekanik

Tiger Hill Pagoda – Souzhou, China

Rendesia e Hulumtimit Gjeomekanik

Leaning Tower Of Nevyansk – Sverdlovsk Oblast, Russia

Rendesia e Hulumtimit Gjeomekanik

Tower Of The Milices – Rome, Italy

Rendesia e Hulumtimit Gjeomekanik

Oede Kerk – Delft, Netherlands

Rendesia e Hulumtimit Gjeomekanik

Church Of St. Mary And All Saints – Chesterfield, England

Rendesia e Hulumtimit Gjeomekanik

Millenium Tower - San Francisco, USA