Testimet Laboratorike Gjeomekanike janë ndër shërbimet kryesore gjeomekanike që Geokos A&A ofron në Kosovë dhe Shqipëri.

Sherbimet tona per testimet laboratorike gjeomekanike ofrohen nga një staf i kualifikuar dhe me eksperience në fushën e gjeoteknikës, dhe perdoren per te përcaktuar vetitë e formacioneve të tokës.

Ne përdorim pajisje dhe teknologjine më të fundit për të siguruar besueshmërinë më të madhe në shërbimet tona të testimit. Ekipi ynë i ekspertëve është i trajnuar dhe te gjitha paisjet tona laboratorike per testimet laboratorike gjeomekanike jane te kalibruara per te siguruar saktesine me te larte.

Laboratori i Akredituar Geokos A&A realizon te gjitha testimet laboratorike gjeomekanike sipas standardeve ASTM dh EN. Nder testimet qe ofrojme jane:

Vetite Fizike

Densiteti

Poroziteti

Shkalla e Saturimit

Densiteti Relativ

Ujepershkueshmeria

Testet e ngjeshjes (Proktori Standard dhe I Modifikuar)

Testimet CBR

Permbajtja organike e dherave

Klasifikimi I dherave

Kufinjte e Atterbergut

Kufiri I Rrjedhshmerise

Kufiri I Plasticitetit

Kufiri I Tkurrjes

Analiza e madhesise se grimcave

Metoda e sitjes

Metoda e hidrometrise

Rezistenca ne rreshqitje

Testime te shtypjes njeaksiale pa kufizim anesor

Testime te rreshqitjes direkte

Testime te triaksialit CD, CU, UU

Konsolidimi I dherave

Metoda me edometer klasik me kufizim anesor

Testet e Bymimit

Kalibrimi i Pajisjeve

Çdo pajisje e laboratorit tone kalibrohet çdo vit sipas standardit SKEN ISO/IEC 17025:2018

Testet e Zotesise

Laboratori yne merr pjese çdo vit ne testet nderkombetare te zotesise ku krahasohet me laboratoret nderkombetare sipas standardit SKEN ISO/IEC 17025:2018.